Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Keelekümblus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi keelekümbluse ajalugu ulatub aastasse 1969, kui alates kooli avamisest alustasid õppetööd nii vene kui eesti õppekeelega klassid. Keelekümbluse ja integratsiooni idee on kooli jaoks olnud alati kandev.

Kanada-Soome-Eesti ühise keelekümblusprojektiga „Keelekümblus kui integratsiooni võti”, mida me praegu tunneme varajase keelekümblusprogrammina, liitus meie kool juba 1999.aastal ühena esimesest neljast Eesti koolist. Koos meiega alustasid keelekümblusega Narva Vanalinna Riigikool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool ja Tallinna Läänemere Gümnaasium.

Keelekümblusprogrammi rakendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • Üks õpetaja – üks keel! Õpetajad ja kaaslased ei tõlgi, selgitavad jutu sisu kehakeele ja märksõnade abil, piltlikult.
 • Turvaline sihtkeelne õppekeskkond: võimalus kasutada keelt loovalt ning kaaslased, õpetaja, ümbritsev keskkond ja õpperuumid on keele aktiivse kasutamise toeks.
 • Õpilased on aktiivsed osalised õpiprotsessis: õpilane seab eesmärke, teeb valikuid, otsustab, lähtub oma kogemustest, osaleb aruteludes, avaldab arvamust.
 • Õpilased õpivad koos: kuulavad ja toetavad üksteist, õpivad ja teevad koostööd.

Kogu suhtlemine ja õpetamine toimub keelekümbluse klassides ainult eesti keeles, on loodud soodne keeleõppekeskkond. Keelekümblusklasside eesti keele ainekava on koostatud integreeritult. Hiliskeelekümblusklassides õpetatakse õpilasi heade keelekümblustavade järgi ja kasutatakse eestikeelses aineõppes eesti koolide eestikeelseid õpikuid.

Keelekümblusprogrammi põhilisteks eesmärkideks on tagada õpilastele:

 • eesti keele valdmine kõrgel tasemel (sh lugemise, kirjutamise, rääkimise, kuuldust arusaamise ja sotsiaalsed oskused),
 • õpilaste vene keele valdamine eakohasel tasemel,
 • akadeemilised teadmised ja edasijõudmine kõigis teistes õppeainetes eakohasel tasemel
 • nii siht kui ka oma kodukultuuri mõistmine ja väärtustamine
 • kolmanda keele omandamine heal tasemel

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi esimene keelekümblusklass alustas oma tööd 2000/2001 õppeaastal ning selle õpilased lõpetasid gümnaasiumi 2012.aasta kevadel. 2010/2011.õppeaastal alustati tööd ka hiliskeelekümblusega – avati 6.klass hiliskeelekümbluse metoodika alusel.

Vaata ka video "Kuidas kõik algas ..." ja foto "Keelekümblus, I lend 2012"

Alates esimese keelekümbluse klassi avamisest on keelekümbluse õpilaste arv koolis järjepidevalt ning jõudsalt kasvanud. Tänase päeva seisuga varase ja hilise keelekümbluse õpilaste osakaal ületab 80% kogu kooli õpilaste arvust.

 

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi keelekümbluse õpilaste arv aastate lõikes

Keelekümblus

 

Aastatega on keelekümblusprogramm Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis pidevalt laienenud ning kool on kujunenud keelekümblusprogrammi metoodika baaskooliks:

 • tihedas koostöös Tallinna Ülikooliga valmistame ette uusi keelekümblusõpetajaid läbi tudengite praktika;
 • viime läbi keelekümblusalaseid koolitusi haridustöötajatele ja lastevanematele;
 • võtame vastu külalisi üle eesti ja mujalt maailmast, kes tulevad tutvuma keelekümblusprogrammiga (nt. aastal 2013 Moldovast, Kasahstanist)

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi uhkes pedagoogilises koosseisus on:

 • koolitajad: Merike Pääru, Merike Kõrven, Laine Tammela
 • keelekümbluse ja eesti keele õpikute autorid: Ivi Sepp, Krista Poks, Merike Pääru, Laine Tammela.

Meie kooli keelekümblusõpetajate Laine Tammela ja Merike Kõrven algatusel ja eestvedamisel sai võimalikuks muuseumiprojekt „Hakkame käima“, mis käivitus sügisel 2011. Koostöös Tallinna Haridusameti, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed ning muuseumitöötajatega töötati välja spetsiaalsed programmid keelekümblusklasside õpilaste jaoks. Projekti eesmärgiks oli kohandada muuseumitundide läbiviimise metoodikat ja keelekümbluse õppematerjale ning selles osales kümme muuseumi (KUMU, Kadrioru Kunstimuuseum, Vabaõhumuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Meremuuseum, Loodusmuuseum, Energiakeskus, E.Vilde majamuuseum, Miia-Milla-Manda lastemuuseum, Tallinna Loomaaed) ja 9 keelekümbluskooli Tallinnast.

Rohkem keelekümbluse kohta loe siit http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus

Vaata ka meie rubriiki "Meie kool meedias" ja viideo KK-programmi Lastevanemate Liidu infopäevast