Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Meditsiiniline teenindus koolis

Kooli tervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ja esmaabi osutamisega (Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend. Tallinn 2004). Koolitervishoiu eesmärgiks on edendada iga õpilase võimalikult tervena kasvamist ja arenemist, luues sellega alus tervele täiskasvanueale (Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015).

Ravikindlustuse seaduse alusel on kõigile õpilastele püsivalt tagatud üldarstiabi kättesaadavus ja meditsiinilistel näidustustel osutatavad tervishoiuteenused. Kõik koolitervishoiuteenust osutavad töötajad on kantud Tervishoiuameti registrisse. Sihtasutus juhindub koolitervishoiuteenuse osutamisel mitmetest Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad koolitervishoiuteenust ning nende põhjal asutusesiseselt koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.

Kooltervishoiuteenuse hulka kuuluvad järgmised tegevused: õpilaste tervisekontroll, haigusi ennetav ja tervisekasvatuslik nõustamine, tervisekaitselised tegevused, esmaabi. Õpilase tervisekontrolli käigus sooritatavad tegevused on: üldise tervise seisundi jälgimine, pikkuse ja kaalu mõõtmine, nägemise- ja kuulmisteravuse hindamine, vererõhu mõõtmine, rühi ja kõne kontroll, naha ja limaskesta seisundi hindamine, luu ja lihaskonna vaatlus ning hindamine, sugulise arengu jälgimine. Haigusi ennetava tegevuse ja tervisekasvatusliku nõustamise käigus sooritatavad tegevused on: õpilaste, lastevanemate ja kooli personali terviseedenduslik nõustamine, õpilaste toitlustamise jälgimine, püsivate tervisehäiretega õpilaste jälgimine ja nõustamine, esmaabivõtete õpetamine õpilastele ja koolipersonalile, koostöös kooli tervisenõukogu, Tallinna Linnavalitsuse ja teiste partneritega tervist edendavate projektide läbiviimine. Koolitervishoiuteenuse osutamisel sooritatavad tervisekaitselised tegevused on tervisekaitsealaste nõuete täitmise kontrollimine, õppekoormuse jälgimine sõltuvalt õpilase tervise seisundist, immuniseerimine.

Plaanilisi läbivaatusi teostavad kooliõed 1., 3., 7., 11. klassides.

Suhtlemine õpilastega toimub nii vastuvõtul ja ennetusläbivaatusel kui ka individuaalnõustamisel. Lapsevanem võib pöörduda tervishoiutöötaja poole oma lapse terviseinfo saamiseks ja nõustamiseks.

Seoses koolitervishoiu süsteemi muutustega 2., 5. ja 9. klasside õpilaste tervisekontroll teostatakse perearsti poolt.

Immuniseerimine teostatakse individuaalse vaktsineerimisgraafiku alusel. Enne immuniseerimist teavitatakse sellest lapsevanemaid ning selle läbiviimiseks küsitakse kirjalik nõusolek.

Vaktsineerimise eelduseks on vaktsineerimiseelne tervise kontroll. Immuniseerimine registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja poolt immuniseerimise päevikusse, immuniseerimispassi (selle olemasolul) ja õpilase tervisekaarti, kus fikseeritakse vaktsineerimise kuupäev, täpne vaktsiini nimetus, seeria ja doos.

Vigastuse või traumajuhtumi korral fikseerib tervishoiutöötaja juhtumi õpilase tervisekaarti ja teavitab sellest lapsevanemat. Raske trauma puhul kutsub tervishoiutöötaja välja kiirabi, informeerib lapsevanemaid ning teavitab kooli direktorit. Kui tekib vajadus õpilast kiiresti suunata traumapunkti või mõne eriarsti konsultatsioonile, teatab sellest lapsevanemale ja palub tal lapsele kooli järele tulla. Seetõttu on väga vajalik, et klassijuhatajatel oleksid kõigi lapsevanemate õiged kontaktandmed (nii koduse, töötelefoni kui ka mobiili numbrid).

Haigeid õpilasi tuleb ravida kodus, muidu võivad tekkida tõsised tüsistused, samuti võib koolis nakatada teisi kaasõpilasi, eriti viirusnakkuste leviku perioodidel. Haigeid lapsi ei ole lubatud kooli saata, sest kooli tervishoiutöötaja ei ravi, vaid osutab esmaabi ja tegeleb haiguste profülaktikaga.

Krooniliste haigustega õpilastel peavad kõik vajalikud ravimid alati kaasas olema.

Koolimeedikud kontrollivad ka kooli, võimla, söökla ja ujula sanitaarset seisundit, õpilaste toitlustamist, õppetöö režiimi. Erinevas vanuses õpilastele viiakse koolimeedikute poolt läbi ka terviseteemalisi vestlusi.

Tervishoiutöötaja juhindub oma töös ametijuhenditest, mis on vastavuses Eesti Lastearstide Seltsi ja Eesti Perearstide Seltsi poolt koostatud koolitervishoiuteenuse juhendile (Tallinn 2004) ning tunnustatud Eesti Haigekassa poolt. Koolitervishoiu dokumentatsiooni täitmisel juhindutakse sotsiaalministri 6. mai 2002.a määrusest nr 76 „Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord“, kus peamiseks objektiks on õpilase tervisekaart. Sissekanded dokumenti tehakse tervishoiuteenuse osutamise päeval või sellele järgneva päeva jooksul. Kanne peab olema tehtud korrektselt ning loetavalt. Sissekanne kinnitatakse tervishoiutöötaja templiga ning allkirjastatakse. Kontrolli dokumentatsiooni täitmise kohta teostatakse asutusesiseselt õiendusjuhi poolt ning asutuseväliselt tervisekaitseinspektsiooni ja tervishoiuameti poolt.

Taotluse esitamisel väljastatakse õpilastele või nende vanematele väljavõte õpilase tervisekaardist alljärgnevate juhtumite korral: 1) õpilased, kes lahkuvad vabariigist, 2) õpilased, kes jätkavad õpinguid väljaspool Tallinna linna. Õpilased, kes lõpetavad 10. klassi, saavad kätte immuniseerimispassi. Õpilase tervisekaardi väljavõttele on soovi korral õigus kõikidel õpilastel.

Täpsustavat infot puudumistõendite väljastamise kohta