Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

HEV töörühm

NimiStaatus
Luneva-Ossipova, Svetlana HEV töörühma koordinaator
Jasevitš, Natalja HEV töörühma liige, koolipsühholoog
Tukova, Žanna HEV töörühma liige, logopeed
Romanenko, Tatjana HEV töörühma liige, sotsiaalpedagoog
Dmitrieva, Oksana HEV töörühma liige, tervishoiutöötaja

 


 

1. Erivajadustega õpilased on:

 • andekad;
 • õpiraskustega;
 • tervisehäirete ja puuetega;
 • käitumis- ja tundeeluhäiretega;
 • pikemaajaliselt õppest eemalviibijad;
 • kooli õppekeele ebapiisav valdaja.

Kõikidele nendele õpilastele on vaja teha muudatusi või kohandusi õppe sisus õppeprotsessis, õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel või muud alternatiivsed kommunikatsioonid, tugiisik, eripedagoogid) või taotletavates õpitulemustes.

2. Õpilane on andekas kui tal on

 • üldine intellektuaalne võimekus;
 • akadeemiline võimekus;
 • loominguline mõtlemine.

3. Õpilane vajab õpituge, kui ta:

 • saabus teistest koolist või riigist ning tema keeletase ei vasta kaasõpilaste tasemele;
 • on kõne- ja intellektipuudega;
 • on tundeelu- ja käitumishäiretega õpilane.

4. Hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamisega tegeleb töörühm, kuhu kuuluvad klassijuhatajad, aineõpetajad, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja ja medõde.

5. Töörühma ülesanded:

 • selgitada välja õpilased, kellel esinevad raskused ainekavale vastava programmi omandamisel, ilmneb eriline andekus;
 • teavitada lapsevanemat tekkinud probleemidest, vajadusel saata nõustamiskomisjoni konsulteerimisele;
 • määrata õpilasele sobiv õpiabi;
 • püsiva õpiedutuse korral leida täiendavaid võimalusi õpilase õppimise ja arengu toetamiseks.

6. Töörühma töökorraldus:

 • töörühm tuleb kokku vähemalt kaks korda veerandis, vastavalt vajadusele ka sagedamini;
 • töörühma koosseis võib muutuda vastavalt vajadusele;
 • töörühma otsused kajastatakse protokollis;
 • tugipedagoogid võivad vastavalt vajadusele sisse seada õpilase toimiku, nendes oleva info kasutamisel lähtutakse isikuandmekaitse seadusest;
 • tugipedagoogid esitavad oma töö analüüsi iga õppeaasta lõpus õppealajuhatajale;
 • töösse erivajadustega õpilastega kaasatakse vajaduse korral linnaosa sotsiaaltöötaja, lastekaitsespetsialist, noorsoopolitseinik, erispetsialistid.

7. Õpilaste nõustamine ja õpiabi toimub koolis järgmistes põhivaldkondades:

 • ainealane nõustamine, sh individuaalõppekava järgi õppimine;
 • valikute nõustamine (suunad, eksamid, haridustee jätk jt);
 • kasvatusalane, psühholoogiline, logopeediline ja sotsiaalpedagoogi nõustamine.

8. Eriõpetust teostab kooli logopeed koostöös emakeele õpetajaga.

9. Aineõpetaja abi erivajadusega lastele fikseeritakse õpetaja töökavas. Vajadusel koostab õpetaja arsti diagnoosist ja õpilase vajadustest lähtuvalt individuaalse õppekava.

10. Erikooli suunamine toimub lapsevanema nõusolekul klassijuhataja, aineõpetajate ning kooli psühholoogi ja logopeedi vaatluse, eriarsti tõendi alusel.

Arstliku komisjoni tõendi alusel on lapsevanemal õigus taotleda koduõpet.

HEV õpilastega töö korraldamise koordinaator:

 1. Planeerib, koordineerib õppetööd HEV õpilastega ja vastutab selle eest.
 2. Teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.
 3. Toetab ja juhendab õpetajat hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel.
 4. Teeb direktorile, õpetajatele, vanematele ettepanekuid edaspidiseks koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks.
 5. Vastutab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest.