Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Koolisisesed projektid:

 • Spordipäevad
 • Lahtiste uste päev
 • Kooli aastaraamat
 • Õpilaskonverents
 • Keskkond ja jätkusuutlik areng
 • Keelepäevad
 • Temaatilised näitused

Koolivälised projektid:

 • Kevadine kanuumatk
 • „Teeme ära“
 • A. H. Tammsaarele pühendatud ürituste tsükkel
 • Koolidevaheline loovtöö

Rahvusvahelised projektid:

* Meie kool osales rahvusvahelises projektis Erasmus+ (2014 – 2016).

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium osaleb kaheaastases rahvusvahelises projektis Erasmus+ "Study the science of art. Study the art of science"

Projekti peaeesmärk oli:

projekti eesmärk oli õpilaste huvi ja edukuse suurendamine õppetöös ainetevahelise lõimumise alusel, siis üheks projekti edu indikaatoriks on erinevate ürituste läbiviimine koolis, aga ka vahetute osalejate tagasiside: nii õpilaste- kui õpetajatepoolne. Antud juhul räägib õpilaste huvi projekti küllaldasest edust, selle vajadusest kõigi osavõtjate jaoks. Õppeastatel õnnestus leida uusi metoodilisi lahendusi erinevate teemade õpetamisel uut vaatenurka kasutades, aga samuti võimaldas projekti praktiline suund organiseerida õppeprotsessi uut moodi erinevate ainete raames. Seejuures on tähtis see, et õpilaste huvi praktiliste tööde vastu näitas/tõestas vajadust jätkata taoliste töötubade/praktiliste tundide läbiviimist ka järgmisel õppeaastal juba uute klassidega.

Projektipõhise tegevuse käigus haarati kaasa erinevate vanuseastmete õpilasi (8.-11.klassid). Kuid arvestades avaldatud teemasid, osutusid kõige aktiivsemateks osalejateks gümnaasimui õpilased. Nemad võtsid klassivälise tegevuse raames (töötubade ettevalmistamine ja läbiviimine) osa praktilistest töödest. Samuti selleks, et suurendada huvi teaduse vastu juba nooremate klasside õpilaste seas, organiseeriti terve rida praktilisi töötube ka nooremate klasside õpilastele. On vajalik märkida, et real juhtudel võtsid õpetaja aktiivse rolli enda peale gümnaasiumiõpilased. Sel juhul võib rääkida 300-st projektis osalenud TMHG õpilasest. Linna üritusest „Eiffelite lahing“ võttis osa 5 Tallinna kooli 45 IX-XI klassi õpilasega. Projekti informatsiooni levitati Tallinna haridusosakonna kaudu, aga ka haridusportaalis Koolielu.

Projekti käigus õnnestus kokku panna töögrupp aineõpetajatest, kes õppeaasta jooksul korraldasid mitmesuguseid temaatilisi tunde, töötube, mis olid suunatud integreeritud lähenemisele avaldatud teemade õpetamisel.

Projekti jooksul toimusid õpilaste vahetused/kohtumised Portugaalia koolis (aprill, 2015), Leedu koolis (november, 2015), Kreeka koolis (aprill, 2016).

Õpilaste huvi taolise materjal integreeritud ja praktilise õpetamise vastu räägib vajadusest jätkata tööd ka tulevikus sarnases võtmes. Seepärast jätkub aineõpetajatel näitliku metoodilise materjali kogunemine, mis aitaks neid õpetajaid, kes on huvitatud taolisest lähenemisest õpetamisele (plakadid).

Kogunenud metoodilise materjaliga võib tutvuda siin https://sites.google.com/site/studytheartofscience/

 

 * Meie kool osales rahvusvahelises projektis COMENIUS (2011 – 2013).

"Vikerkaar üle Euroopa - kultuur, haridus, traditsioonid, kunst, ajalugu"

Projektis osalevad: Leedu, Itaalia, Hispaania, Türgi, Rumeenia, Poola, Saksamaa, Eesti.

Projekti eesmärk:

 • osaleva riigi kultuuri ja kohalike traditsioonide edendamine;
 • arendada õpilaste inglise ja saksa keele oskusi ning teadmisi ajaloost, kirjandusest, kodanikuõpetusest, kunstitehnikatest, käsitööst, muusikast;
 • arendada õpilaste kujutlusvõimet, rühmatöö oskusi ning leida ideede ja arvamuste avaldamiseks erinevaid võimalusi.

 

* URBACT II projekt „Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks – PREVENT“

Projekti eesmärk on teadmiste omandamine ja kogemuste jagamine seoses lapsevanemate kaasamisega koolist väljalangemise ennetamisel ning vajaliku hea praktika juurutamine.

Projekti tegevused:

 1. Projekti töörühma (URBACT Local Support Group) loomine ja koosolekud, mille käigus valitakse välja ja analüüsitakse hea praktika näiteid seoses lapsevanemate kaasamisega koolist väljalangemise ennetamisel.
 2. Partnerlinnade vahelised kohtumised ja õppevisiidid.
 3. Hea praktika kogumiku ja tegevuskava koostamine iga partnerlinna tasandil projekti teemaga seotud kestlike lahenduste pakkumiseks.

Projekti väljundid:

 1. Partnerlinnade hea praktika kogumik, poliitilised soovitused ja tegevuskava;
 2. Jagatud teave, kogemused ja tulemused sihtgrupile ja laiemale üldsusele.

Projekti kestus: veebruar 2013 - aprill 2015

Partnerlinnad: Nantes, Antwerpen, Sofia, Stockholm, Gijon, Haag, Usti nad Labem, München, Catania

Rohkem infot siin.

 

 Meie partnerid: