Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Toetud huviringid/projektid

Projekt VAU! OHHOO!!

Projekti koordinaator: Merle Pähn
Õpetajad: Merle Pähn, Viktoria Shapovalova
Toetaja: Tallinna Haridusamet

Projekti valdkond: Loodus-, täppisteaduste valdkond
Sihtrühm: 7.- 8. k
Partnerid: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium

Projekti kirjeldus

Eesmärk: Loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamine (lõimituna) õpikodades praktiliste tegevustena.

Õpikodade programm koondab TMHG, TÜG ja THG õpilasi STEM ainehuviga süvitsi tegutsema huvitegevuse vormis. Programm toetab õpilaste ettevalmistumist osalemiseks aineolümpiaadidel linna ja riigi tasandil.

Õpitubades läbiviidav õpe on korraldatud võimalikult praktiliselt, pakkudes õpilastele võimalusi katsetamiseks, eksperimenteerimiseks, uurimiseks, probleemide märkamiseks, analüüsimiseks, lahenduste leidmiseks jne.

Õpikodades läbiviidav toetab kooli õppekava.

III kooliastmes on õpitubade programmi kestvus 9 kuud ja selle aja jooksul toimub 13 õpituba.

Töötoad aitavad:

 • Arendada koostööd eesti ja vene emakeelega õpilaste vahel;
 • Tugevdada õpilastes huvi loodus- ja reaalteaduste vastu;
 • Arendada õpilaste ideede kujundamise oskust ja leidlikkust praktiliste tööde tegemisel;
 • Vähendada hirmu ja eelarvamusi loodusainete praktiliste tööde ees; • Arendada rühmatöö oskusi katse planeerimise ja läbiviimisega;
 • Arendada katsetulemuste interpretatsiooni ja seostamist igapäevaeluga;
 • Arendada otsustuste tegemise oskusi tuginedes eelnevalt antud hinnangule;
 • Tuua teoreetiliste tundide kõrvale praktilisi tegevusi;
 • Pakkuda vahelduseks loovat tegevust, kus osatakse märgata, näha ja luua seoseid reaal- ja loodusainete ja igapäevaelu vahel.
 • Arendada IKT vahendite eesmärgipärast kasutamisoskust.
 • Harjutada ja arendada meeskonnatööd.

Projekt Täna ta on õpilane, homme – juba teadlane!

Projekti koordinaator: Aleksandra Dubjagina
Õpetajad: Viktoria Shapovalova, Julia Tsõgankova, Irina Solovjova, Merle Pähn, Sergei Sumin
Toetaja: Tallinna Haridusamet

Projekti valdkond: Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond
Sihtrühm: 7.-9.klass
Partnerid: Tallinna koolid

Projekti kirjeldus

Tänapäev – see on kõrgtehnoloogia ja globaalsete arengute ajajärk. Kuid kõrvuti teaduse ja kõrgtehnoloogiaga on üheks tähtsamaks valdkonnaks ka loometööstus, mille aluseks on looming ja intellektuaalne kapital. Kui varem ei olnud mingeid kahtlusi hariduse ja teadusliku uurimistööd tähtsuses, siis tänane olukord maailmas räägib sellest, et tulevikus kujuneb suure tähtsusega momendiks teadusliku ja loomingulise (loominguline lähenemine) tegevuse süntees, et lahendada erinevaid küsimusi ja probleeme. Selline lähenemine on põhjendatud ja üldiselt leiab juba nii või teisiti koolis rakendamist. Põhikooli õppeprogramm eeldab, et materjali omandamisel toimuks järkjärguline teadusliku lähenemise „juurutamine“: praktiliste tööde tegemine, oskus analüüsida materjali, planeerida iseseisvalt oma tegevust. Rida õpilasi on huvitatud loodusalastest õppeainetest, nad on uudishimulikud, avatud kõigele uuele, tulvil ideid ja soovi midagi teada saada ning uurida.

Miks mitte pakkuda siis 7.- 9. klassi õpilastele sellist võimalust?

Eesmärgid:

 • temaatiliste ürituste/töötubade organiseerimine ja läbiviimine 7.-9. klassi õpilastele, mis ühest küljest aitaksid kaasa õppematerjali kinnistamisele, aga teisest küljest toetaksid õpilaste huvi loodusteaduslike õppeainete omandamisel. See omakorda aitab kujundada õpilaste huvi teaduse vastu;
 • organiseerida ja korraldada õpilastele rida töötube/praktilisi õppusi, mille raames pakkuda neile võimalust uurida erinevaid teaduslikke nähtusi/seadusi praktiliste ja loominguliste õppuste kaudu ning vaadelda neid erinevate tegevusvaldkondade (füüsika, bioloogia, keemia, matemaatika, tehnoloogia, kunst, psühholoogia) kontekstis, mis aitab kaasa huvi tõstmisele teadusliku uurimise vastu õpilaste seas;
 • saada mitte ainult aktiivseks osalejaks praktilises tegevuses, vaid pigem juhiks, kelle ette seatakse teatud kindel ülesanne või probleem, mis on vaja ilmtingimata lahendada.

Projekt Kunst 3D pliiatsiga

Projekti koordinaator: Anne Ly Raid
Projekti valdkond: kunstiõpetus, tehnoloogia
Toetaja: Tallinna Haridusamet

Sihtrühm: 8. klass
Partnerid: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Arte Gümnaasium

Projekti kirjeldus

Eesmärk on arendada õpilaste loomingulisust ning suhtlemisoskust kuna kavas on huvialaringi kaasata 10 õpilast eesti õppekeelega koolist. Tunnid on plaanis läbi viia Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kui ka koostööd teha soovivas eesti õppekeelega koolis. 3D-pliiats loob õpilastele võimaluse siseneda 3D maailma arendades ruumilist mõtlemist ja loomingulisust, mis on oluline osa õppetöös ning seotud erinevate ainevaldkondadega kooli programmis nagu näiteks geomeetria, tehnoloogia, keskkond ja kaunid kunstid. Sellepärast annab õppevahend võimaluse eesmärgipärasemaks kokkupuuteks ja praktilise suuna valdkonnaalasel uurimisel ning teadmiste kinnistamisel näiteks järgnevatel teemadel: geomeetrilised kujundid, lõiked, hulktahukad, sümmeetria, disain, geomeetriline ornament, objektide jäljendamine.


Rahvusvaheline projekt Erasmus+ "Lifeboats full of hopes"

Projekti kooli koordinaator: Merle Pähn
Projekti valdkond: Sotsiaalteadused (ühiskonnaõpetus, ajalugu, ühiskonnageograafia)

Sihtrühm: 7.-9. klass
Partnerid: Eesti, Poola, Kreeka, Küpros, Portugal, Holland

https://erasmuslifeboats.blogspot.com/

Projekti eesmärk: arendada ja süvendada teadmisi ja oskusi kultuuridevaheliste erinevuste kohta nii õpilastel kui ka õpetajatel. Viia nii õpilased kui ka õpetajad kurssi pagulaste teemaga, tõsta tolerantsi ja antirassismi ning empaatiavõimet, eriti pagulastest laste suhtes. Euroopa inimestel, sh. eestis, on vähesed oskused ja teadmised pagulastega kooselamisest, nende kultuurist ja probleemidest. Läbi projekti paranevad õpilaste ja õpetajate teadmised, oskused ja tegevused pagulaste kultuuri ja traditsioonide suhtes, koos püütakse pakkuda lahendusi kujunenud probleemile.


Ole koolis - Stay Tuned! Tegevuste rakendamine koolist väljalangemise ennetamiseks

Tegemist on URBACT II välisprojekti „Lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks – PREVENT“ jätkuprojektiga, milles jätkatakse PREVENT projekti kogemuste jagamist seoses lapsevanemate kaasamisega koolist väljalangemise ennetamisel ning partnerlinnade ja koolide jaoks vajalike heade praktikate rakendamist.

URBACT III projekt "Ole koolis - Stay Tuned" pakub tuge projekti teemaga seotud ülelinnaliste ja koolide tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Projekti töörühm planeerib koolist väljalangemise ennetamise meetmeid, mis võtavad arvesse individuaalset, sotsiaalset, kooli ja linna tasandit ning teeb koostööd erinevate sihtgruppidega. Projektis osalevad järgmised Tallinna koolid: Tallinna 21. Kool, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Südalinna Kool ning Tallinna Ühisgümnaasium.

Projektis osalevad üheksa riigi linnad: Gent, Tallinn, Gothenburg, Berliin, Nantes, Aveiro, Barcelona ja Sofia linn ning Ampelokipi-Menemeni omavalitsus.

Projekti I etapi kestus oli 10.10.2016–10.04.2017 ja II etapi kestus on 02.06.2017-02.06.2019.

Projekti koduleht: http://urbact.eu/stay-tuned

 


Projekt EST-RUS SÕPRUS

Projekti koordinaator koolis: Anita Pikkov
Toetaja: Integratsiooni Sihtasutus
Sihtrühm: 8. k
Partnerid: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Südalinna kool, Tallinna Õismäe gümnaasium

Projekti kirjeldus: Eesmärk on tagada integratsioon eesti ja vene noorte vahel mitteformaalses keskkonnas. Õpilased organiseerivad külastusi oma koolidesse ja veedavad koos aega Ronimisministeeriumis.

Projekti sihtrühmaks on 8. klassi 20 õpilast (10 vene koolist ja 10 eesti koolist).

Päevade kava:

 • Kõik neli päeva algavad kell 9:00 ja lõppevad kell 15:00.
 • Esimene, teine ja neljas päev toimuvad koolitusruumis väljaspool kooli, neljas päev lõpeb Ronimisministeeriumis
 • 3. päeval toimub eesti ja vene kooli külastamine
 • Kolmas päev toimub koolides, kus vene ja eesti noored saavad tutvustada oma kooli ja eluolu ja ning ühiselt erinevaid tegevusi teha. Selle päeva tegevused on noorte poolt organiseeritud ja läbi viidud. Noored saavad olla tavapärasest erinevas kultuuriruumis ja tänu sellele saavad õppida teist rahvust paremini mõistma. Päeva esimeses pooles ollakse eesti õppekeelega koolis ning siis tuleb järele buss, mis viib kogu grupi vene õppekeelega kooli. Koolides toimuvad erinevad tegevused, kus noored saavad koos eesmärgipäraselt tegutseda, omavahel suhelda ja tutvustada enda igapäevast kooli ja eluolu.