Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Õppeaasta eesmärgid

Tõsta õpetamiskvaliteeti rakendades muudatud kooli õppekava.

2016.-2017. õa ülesanded eesmärgi saavutamiseks:

 1. Kooli õppekava arendamine
  • Ainekavad üle vaadata väljundipõhisuse printsiibi alusel.
  • Meeskonnatöö põhimõtted ja tegevused konkretiseerida. Õpetajate koostöö: koostöö aeg ja vormid, ainesektsioonide vaheine koostöö, ainetevaheline lõiming, lõimingukavad, õpetajate vahetused, kaasamine. 2016.-2017.õa koostada tunniplaani nii, et õpetajatel on võimalus tööaja raames teha koostööd.
  • Töötada välja kooli terviklik digipädevuste struktuur (materiaalne keskkond, veebikeskkonnad, õpetajate ja õpilaste digipädevused): digikompetentside sisseviimine ainevaldkonnakavadesse, õpetajate ja õpilaste digipädevuste analüüs ja hindamine, digiplaani koostamine.
  • Viia sisse õpetajate töökavade asemel ainekaardid e-koolis, ainekaartide kirjeldus.
  • HEV õpilaste mõjutusvahendid ja protseduurireeglid probleemide märkamise korral konkreetselt lahti kirjutada.
 2. Kooli kodukorra vastavusse viimine kooli õppekavaga.
 3. Analüüsida hindamissüsteemi tulemuslikkust ning mõju õpilaste teadmiste kvaliteedile ja arengule. Korrigeerida hindamisjuhendit: kujundav hindamine, kokkuvõtvad tööd, kokkuvõttev hindamine, hinnete parandamine.
 4. Personaali arendamine.