Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Õppeaasta eesmärgid

2017.-2018.õa eesmärgid ja ülesanded

Eesmärgid:

  • Parandada õpitulemusi õpihuvi ja õpirõõmu tõstmise abil kasutades MÕK-i ja LAK-i põhimõtteid.
  • Arendada koolikultuuri.

 

Ülesanded:

1.      Õppe- ja kasvatusprotsess:

Digipädevuste ja väljundipõhisuse lahti kirjutamine ainekavades (oktoober 2017).

Õpilaste arendusrühmade töö korraldamine 1.-6.klassides.

Konsultatsioonide ja järele vastamiste graafikute koostamine ja töö korraldamine (7.-12.klassidele).

Kujundava hindamise kasutamise ja õpitulemuste kommenteerimise igapäevane jälgimine.

Õpilaste õppekoormuse vähendamine ja õppeprotsessi mitmekesistamine ainete lõimimise ja õpetajate vahelise koostöö tulemusena.

Õpilaste olümpiaadideks ja konkurssideks ettevalmistamise tegevuskava koostamine (oktoober 2017) ja selle täitmise jälgimine.

Koolikultuuri arendamine: kooli personaliprojekti „Väärtusarendus“ elluviimine, suhtlemise ja keele kasutamise heade tavade ellu rakendamine, omaloomingu väärtustamine.

Kodanikukasvatus läbi õpilaste omaalgatuste toetamise ja osaluse suurendamise.

2.      Koostöö ja personalijuhtimine:

Õpetajate koostöö koordineerimine, koostöövormide ümberkorraldamine ja seeläbi efektiivsuse tõstmine.

Õpetajate efektiivse toetamise ja nõustamise süsteemi rakendamine (noored, uued, mentorid, probleemide lahendamine, väärtusarendus).

Kogemusvahetuse korraldamine: õpetajad külastavad ja analüüsivad kolleegide ainetunde, tagasisidet arhiveeritakse elektroonselt.

Loovtööde ja õpilasuurimuste juhendamise struktureerimine.

Õpetajate digipädevuste ja digitaalse kirjaoskuse arendamine läbi sisekoolituste ja HITSA, infotehnoloogiline nõustamine (sh õpetaja e-portfoolio koostamise seminar).

3.      Strateegiline juhtimine, eestvedamine, ressursid:

Kooli õppekava arendamine ja täiendamine arvestades haridusvaldkonna trende, õpilaste individuaalseid huvisid ja arenguvajadusi (pranglimise järjepidev rakendamine, malering, väikeklassid jms).

Võimaluse pakkumine emakeeles õppimiseks enne 4ndasse klassi minekut.

Infotehnoloogiliste ja digitaalsete vahendite aktiivse kasutamise korraldamine ainetundides.

IT-baasi töökindluse tagamine ja arendamine.

Sisehindamissüsteemi täiustamine: õpetajate e-portfoolio kasutamine arenguvestluste läbiviimisel, õpetajate enesehindamise ja –analüüsi oskuste arendamine lähtudes kutsestandardis esitatud kompetentsidest.