Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Õppeaasta eesmärgid

2018.-2019.õa eesmärgid ja ülesanded

TMHG on heade tavadega kool.

Ülesanded:

1. Arendada kooli õppekava vastavalt muutunud õpikäsitusele

 • rakendada täies mahus õpiväljundipõhist õpet, õpilaste arengut toetavat hindamist vastavalt kooli hindamisjuhendile
 • tõhustada ainetevahelist lõimist rakendades õpi- ja töötubade ning projektipõhist metoodikat, õuesõppe võimalusi lähtudes õpilaste üldpädevuste arendamisest
 • lähtuda kasvatustöö planeerimisel kooli väärtustes
 • arendada plaanipärast koostööd huvigruppidega

2. Tõsta õpetamiskvaliteeti läbi õppetöö individuaalseks muutmise ja õpilaste hariduslike erivajadustega arvestamise

 • analüüsida õpilaste õppetegevuse ja kooli rahulolu küsitluste tulemusi
 • luua õpiabi ja arendusrühmad kõigis kooliastmetes
 • arendada konsultatsioonide süsteemi
 • vähendada õpilaste õpikoormust
 • luua õpilastele võimalusi eneseteostuseks
 • jätkata seadusandluses määratletud meetmete rakendamist koolikohustuse täitmisel

3. Rakendada suhtlemise, käitumise ja keele kasutamise häid tavasid

 • lähtuda õppe- ja kasvatustegevuses suhtlemise, käitumise ja keele kasutamise headest tavadest
 • uuendada kooli kodukorda
 • kujundada kooli mainet

4. Arendada personali eneserefleksiooni ja koostööoskust

 • jätkata kooli personaliprojekti „Väärtuskasvatus“
 • luua õpetajate toetamise programm (mentorlus, nõustamine, infokogumikud, koolitused, ühisprojektid)
 • viia end kurssi parimate praktikatega koolisiseselt, riigis ja maailmas
 • süstematiseerida tagasiside kogumine koolis toimunud tegevuste kohta