Sissepääs kooli veebilehele

Kasutajanimi *
Parool *
Pea meeles

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Õpime elu mitte kooli jaoks

Keelekümblusest

Tänaseks on Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium kool, kus õpetatakse süvendatult eesti keelt ja võõrkeeli.

2014./2015. õppeaastal töötab koolis 21 keelekümblusklassi (1.-9.klass), kus õpib sellel õppeaastal 80% Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 1.-9. Klassi õpilastest.

Varajase keelekümblusprogrammi klasse on 17.

Hilise keelekümblusprogrammi klasse on 4.

Gümnaasiumi osas toimib eestikeelne LAK-õpe, s.t 60% õppeainetest õpitakse eesti keeles.

2000./2001. õppeaastal avati esimene varajane keelekümblusklass, kus õppetöö toimus eesti keeles. Selle klassi klassijuhatajaks sai Krista Poks. Klass avati Eesti-Kanada ühisprojekti "Keelekümblus kui integratsiooni võti" raames.

Keelekümblusprogramm töötab järgmistel eesmärkidel:

  • eesti keele valdamine kõrgel tasemel (lugemisel, kirjutamisel ,rääkimisel, kuuldust arusaamisel)
  • vene keele valdamine eakohasel tasemel
  • akadeemilised teadmised ja edasijõudmine kõigis teistes õppeainetes eakohasel tasemel
  • nii siht kui ka oma kodukultuuri mõistmine ja väärtustamine
  • kolmanda keele omandamine heal tasemel

Kogu suhtlemine ja õpetamine toimub ainult eesti keeles, klassides on loodud soodne keeleõppekeskkond. Keelekümblusklasside eesti keele ainekava on koostatud integreeritult.

Varajase keelekümbluse eesti keele õpikud ja töövihikud on koostatud keelekümblusõpetajate poolt vastavalt, riikliku õppekava, keelekümblusprogrammi nõuetele, arvestades õpilaste vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Teiste ainete õpikud on eestikeelsed eesti kooli õpikud.

2008./09. õppeaasta kevadel lõpetas põhikooli esimene varajane keelekümblusklass.
2011./2012. õppeaastal lõpetas gümnaasiumi esimene varajane keelekümblusklass.
2010./2011. õppeaastal alustas tegevust esimene hiliskeelekümblusklass, 2013./14 õppeaastal lõpetasid nad põhikooli.

Hiliskeelekümblusklassides õpetatakse õpilasi heade keelekümblustavade järgi ja kasutatakse eestikeelses aineõppes eesti koolide eestikeelseid õpikuid.

Eestikeelse aineõppe toetamiseks alates 1.klassist õpetatakse muusikat, kehalist kasvatust, osaliselt käelist tegevust eesti keeles. Lisanduvad eesti keele ringitöö tunnid ning eestikeelsed hommikuringitunnid. Alates 4.klassist õpetatakse loodusõpetust eesti keeles.

Täpsemat infot keelekümbluse kohta saab Keelekümbluskeskuse koduleheküljelt www.kke.ee.